Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Bieżące informacje

12 styczeń 2021

Bieżąca działalność związkowa

STYCZEŃ 2021 r.

Monitorowanie sytuacji pracowników niebędących nauczycielami

W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2021 roku minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2800 złotych, monitorowanie sytuacji pracowników niebędących nauczycielami oraz podejmowanie odpowiednich działań na ich rzecz, w tym przeciwstawianie się niekorzystnym zmianom w regulaminach wynagradzania.

Analiza wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i dodatek uzupełniający

20 stycznia upływa ustawowy termin przeprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego analizy wydatków poniesionych w roku 2020 na wynagrodzenia nauczycieli. Analiza ta będzie podstawą do ewentualnego wypłacenia nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w terminie do dnia 31 stycznia (art. 30a ust. 1-3 Karty Nauczyciela). Organizacja związkowa może zapoznać się z dokonaną w jst analizą wnioskując o wgląd do niej w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Powinna także monitorować prawidłowość realizacji nauczycielskiego uprawnienia do dodatku uzupełniającego.

Zapoznanie się z nowymi regulacjami w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Zmiany dotyczą m. in. wydłużenia do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowania, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia.

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

Warszawa, styczeń 2021 r.