Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Pszczynie

Bieżąca działalność związkowa

26 maja 2021

Bieżąca działalność związkowa

MAJ 2021 r.

 

1. Monitorowanie ruchu kadrowego

Zakładowa organizacja związkowa, reprezentując interesy pracownicze swoich członków, dokonuje oceny decyzji kadrowych dyrektora pod kątem ich zgodności z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Przy wykonywaniu tych zadań należy w szczególności mieć na uwadze następujące kwestie:

1) czy podejmowania przez dyrektora decyzja ma umocowanie w przepisach prawa pracy;

2) czy wypełnione są przesłanki ustawowe zastosowania wobec nauczyciela decyzji o zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy, w tym czy istnieje rzeczywista przyczyna organizacyjna takich decyzji;

3) zmiana warunków pracy lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym ochroną związkową wymaga uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej.

W załączeniu szczegółowa informacja w ww. zakresie.

 

2. Informowanie prezesów ognisk ZNP o zmianach w przepisach prawa oświatowego wynikających ze szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominamy, że zgodnie z treścią § 11ha ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może:

1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz organizacji związkowych działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., albo

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Tak więc w ww. normie mamy do czynienia z trzema formami rozwiązań szczególnych, a więc przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora, a także powierzeniem lub przedłużeniem pełnienia obowiązków dyrektora (wicedyrektorowi lub wskazanemu przez organ prowadzący nauczycielowi).

Należy uznać, że są to przepisy szczególne umożliwiające organowi prowadzącemu zabezpieczenie prawidłowego zarządzania jednostkami systemu oświaty – bez konieczności przeprowadzania konkursów na funkcję dyrektora szkoły.

 

3. Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły i przedszkola

Przypominamy, że 29 maja upływa termin zatwierdzenia arkusza organizacji przez organ prowadzący. Po tym terminie organizacja związkowa może uzyskać informację o ostatecznym kształcie arkusza na nowy rok szkolny.

 

4. Kontrola zapewnienia środków finansowych na fundusz socjalny

31 maja upływa termin przekazania przez pracodawcę na konto funduszu 75% równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych na dany rok kalendarzowy.
Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP